Kullanım Sözleşmesi

image

Kullanım Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.


Dinlerakademi.com.tr son kullanıcı lisans sözleşmesi'ne hoşgeldiniz!


Bu sözleşme, dinlerakademi.com.tr abonesi olarak siz dinlerakademi.com.tr kullanıcılarına özel hazırlanan içerikten faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.


Dinlerakademi.com.tr’den  faydalanmak amacıyla işbu son kullanıcı lisans sözleşmesi’ni onaylayarak ya da dinlerakademi.com.tr’yi  kullanarak, sözleşme'yi okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmiş oluyorsunuz.

 

 

1. Taraflar

 

İşbu Web sitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Dinler Akademi ile Web Sitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcının Web Sitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Web Sitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

Kullanıcı, Web Sitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

 

1.1- SATICI


Ünvanı : DİNLER GRUP AKADEMİ EĞİTİM DANIŞMANLIK VE İNŞAAT HİZ. (dinlerakademi.com.tr) 
Adresi :  Halil Rıfat Paşa Mah. Taşlı Sok. Demirkollar Apt.C Blk. No: 24/1 Sivas

Telefon : 0346  221 0 557

Email: info@dinlerakademi.com.tr

 

 

1.2 -ALICI


KULLANICI, WWW.DİNLERAKADEMİ.COM.TR web sitesinde yer alan “sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum” maddesini işaretleyip “devam” düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya dinlerakademi.com.tr 'yi kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME’Yİ okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME’Yİ kabul etmiyorsa, dinlerakademi.com.tr 'ye kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

 

 

2. Tanımlar

 

 • Alıcı: Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.
 • Dinler Akademi: Dinler Grup Akademi Eğitim Danışmanlık  Ve İnşaat Hizmetlerini
 • Dinler Akademi (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcıların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Dinler Akademi tarafından, Web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 • Kullanıcı/Üye: Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan ve Web sitesinde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Web sitesine Kullanıcı olarak üye olurlar.
 • Satıcı: Web sitesinde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.
 • Ürün: Web sitesinde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.
 • Web sitesi: www.dinlerakademi.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web Sitesi’ni ifade eder.

 

 

3. Sözleşmenin Konusu ,Kapsamı ve Ürün

 

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Dinler Akademi tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Dinler Akademi tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

 

4.1 Üyelik, Web Sitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Web Sitesi'nin üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Dinler Akademi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2 Web Sitesi'nin üye olabilmek için, reşit olmak ve Dinler Akademi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Dinler Akademi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Web Sitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Web Sitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Dinler Akademi'nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Dinler Akademi'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcıların Dinler Akademi tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Dinler Akademi'nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 

 • Kullanıcılar, Web sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Dinler Akademi, Kullanıcılar tarafından Dinler Akademi'ye iletilen veya Web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

 • Kullanıcı, Dinler Akademi'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

 • Dinler Akademi'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Web Sitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Web sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Dinler Akademi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Web sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Dinler Akademi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Dinler Akademi, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 • Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web Sitesi'nde sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Dinler Akademi'nin, Dinler Akademi çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Dinler Akademi, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

 • Kullanıcılar Web sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Dinler Akademi'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

5.2 Dinler Akademi'nin Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Dinler Akademi, Web Sitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Dinler Akademi, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Dinler Akademi’nin Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Dinler Akademi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

 

 • Dinler Akademi, Web sitesi üzerinden, Dinler Akademi'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Dinler Akademi tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Dinler Akademi'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Dinler Akademi, Web Sitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 

 • Dinler Akademi, Kullanıcılar arasında Web sitesi üzerinden gerçekleşen ve Web Sitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Web Sitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Dinler Akademi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

 

 • Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Dinler Akademi ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

 • Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Dinler Akademi Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcıya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

 • http:// www.dinlerakademi.com.tr adresini kullanarak yüz yüze eğitimlerin  satın alınması ve alıcı tarafından seçilen eğitimlerin verilmesi durumda kurum/kuruluş için ; Eğitim ve hizmet yeri, iş programında da belirtildiği üzere; eğitim alan firma ve DinlerAkademi'nin derslikleri olarak belirlenmiştir.

 

 • Eğitmen(ler)in ulaşım giderleri ve eğitim ekipman giderleri Dinler Akademi tarafından karşılanacaktır.

 

 • Eğitim programı, söz konusu ödeme sistemi hasebiyle, en fazla 9 parça olarak değerlendirilir. Bu noktada yüz yüze eğitimi alan firma,kurum/kuruluş, ilk aşama sonunda sözleşmeyi haklı sebepler göstererek taraflarca fesih hakkına sahiptir. Tek taraflı fesih durumunda anlaşılan ve alınan eğitim toplam  tutarı üzerinden ,yani sözleşme tutarının ilk taksiti olan kısım hariç tutulmak üzere, ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. DinlerAkademi'nin vermediği bir hizmet karşılığında her hangi bir ücret talep etmeyecektir. Ödenecek tutara %8 KDV ilave edilmiştir.

 

 • Yüz yüze alınan eğitimler sonunda Fatura, sözleşme tarihinde kesilecek olup, son taksitin ödenmesi aşamasında Eğitim alan Kurum’un finans departmanına teslim edilecektir.

 

 • Yüz yüze verilen eğitimlerde, belirlenecek olan eğitimler için, kursiyer/öğrenci ilk 10 saat içerisinde kayıt sildirebileceğini eğer ilk 10 saat içerisinde kayıt sildirmek isterse kuruma dilekçe verilmesi gerektiğini, ve tüm işlemler için dilekçe tarihinin esas alınacağını 10 saat içerisinde kayıt sildirmediği takdir de tüm kurs ücretini ödemeyi taahhüt eder.

 

 • Yüz yüze eğitimlerde kayıt sildirme durumunda, öğrenci kredi kartı ile ödeme yapmış ise %10 kesinti yapılarak kalan kısım 30 gün içinde öğrencinin dilekçesinde belirttiği hesaba kurum tarafından aktarılır.

 

 • Yüz yüze eğitimlerde Kursiyer/Öğrenci ilk 10 saat içerisinde kayıt sildirme durumunda katıldığı ders saati ücretini kurumun liste fiyatı üzerinden ödemeyi ve ayrıca materyal almış ise aldığı materyallerin ücretini de ödemeyi taahhüt eder.

 

 • Yüz yüze eğitimlerde Kursiyer/Öğrenci ilk 10 saati aşılmasından sonra ancak kurs süresini içeren döneme ait , kursa devam edemeyeceğini bildiren sağlık raporu ibraz ederse , yada kurum tarafından il dışına göreve gönderilirse yada tayin görürse kaydını sildirebilir ve sadece katıldığı ders saati kadar ve verilen materyalin ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 • Dinler Akademi Kursiyere veya öğrenciye kurs bitiminde kurum tarafından gerekli olan programlar için (MEB,İEF, SAĞLIK BAKANLI'ĞI) onaylanmış sertifika vermeyi taahhüt eder.

 

 • Dinlerakademi.com.tr ile kullanıcı arasında yapılan sözleşmeye istinaden, KULLANICI iletişim bilgilerine bilgilendirme maili ve sms atabilir.KULLANICI bunu sözleşme feshi sayamaz. Ancak Dinlerakademi.com.tr‘ye bilgilendirme talebi istemediğini talep ederse , Dinlerakademi.com.tr  bilgilendirme maili veya sms göndermeyecektir.

 

 

6. Gizlilik Hükümleri

 

Dinler Akademi, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Dinler Akademi, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

 

 

7. Fikri Mülkiyet Hakları

 

 • Kullanıcılar, Web sitesi üzerinden sunulan Dinler Akademi Hizmet'lerini, Dinler Akademi bilgilerini ve Dinler Akademi'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Dinler Akademi'nin Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Dinler Akademi'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

 • Dinler Akademi'nin, Dinler Akademi Hizmet'leri, Dinler Akademi bilgileri, Dinler Akademi telif haklarına tabi çalışmalar, Dinler Akademi ticari markaları, Dinler Akademi ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

 • Kullanıcılar, Web sitesi üzerinde yer alan ve Dinler Akademi'ye ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

8. Sözleşme Değişiklikleri

 

Dinler Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web Sitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 

9. Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Dinler Akademi iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Dinler Akademi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Dinler Akademi’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Sivas Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web Sitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Dinler Akademi, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Web sitesi içinde yer alan Kullanıcının, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Dinler Akademi'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 

 • Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Web Sitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 • Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 • Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

 

Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

 

 

12. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI


Bir Eğitim Destek Ürünü Olan Sözleşme konusu dinlerakademi.com.tr kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; dinlerakademi.com.tr  “olduğu gibi satış” esasları dahilinde dinlerakademi.com.tr için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. dinlerakademi.com.tr  aynı zamanda dinlerakademi.com.tr içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. Dinlerakademi.com.tr ’nin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden dinlerakademi.com.tr  sorumlu değildir.


Dinlerakademi.com.tr , Dinlerakademi.com.tr ’de yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.KULLANICI, dinlerakademi.com.tr ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. dinlerakademi.com.tr  içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup dinlerakademi.com.tr 'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


Dinlerakademi.com.tr , dinlerakademi.com.tr’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. dinlerakademi.com.tr’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, dinlerakademi.com.tr , dinlerakademi.com.tr’nin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. dinlerakademi.com.tr , (a) dinlerakademi.com.tr ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) dinlerakademi.com.tr’nin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. dinlerakademi.com.tr , dinlerakademi.com.tr ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.


Dinlerakademi.com.tr'nin versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan dinlerakademi.com.tr  sorumlu değildir.

 

Dinlerakademi.com.tr hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Dinlerakademi.com.tr sorumlu değildir.

 

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Dinlerakademi.com.tr tarafından Dinlerakademi.com.tr 'nin kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Dinlerakademi.com.tr sorumlu değildir.

 

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Dinlerakademi.com.tr  sorumlu değildir.

 

Dinlerakademi.com.tr , KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. Dinlerakademi.com.tr 'nin kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Dinlerakademi.com.tr sorumlu değildir.

 

Her durumda, Dinlerakademi.com.tr nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, Dinlerakademi.com.tr 'nin bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu Dinlerakademi.com.tr için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

Eğitim Talebi
Eğitim Talebi