Uzaktan Eğitim SPL - Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu

Uzaktan Eğitim SPL - Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) sınavlarının genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı ve kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Kurul tarafından düzenlenen lisanslama sınavları aksine bir karar alınmadıkça her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yapılmaktadır.Kurumumuzca Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimleri verilmektedir.

 

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için Adayların;

 

Gayrimenkul değerleme uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin alan gözetmeksizin asgari 4 yıllık üniversite mezunu olması veya üniversite 3. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir. 

 

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına Yönelik Duyuru; 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı başvuru koşullarında değişiklik kararı;

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26.02.2014 tarihli toplantısında; SPK tarafından yapılmakta olan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak başarılı olmuş ancak 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmalarına karar verilmiştir.

 

 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları;(Uygulamaya yönelik bilgilerin ölçülmesi amacıyla sınav konularında örnek olaylara ilişkin sorular yer alabilecektir.)

 

 

1. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

 

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

 

2. Gayrimenkul değerleme esasları

 

2.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar

2.2. Yapı Bilgisi

2.3. Değerleme Süreci

2.4. Değerleme Yöntemleri

2.5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi

2.6. Gayrimenkul Finansmanı

2.7. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.8. İpotek (Mortgage) Kredileri

2.9. Değerleme Standartları ve Raporlama

2.9.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45

 

 

3. İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi

 

3.1. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar

3.2. İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

3.3. Özel İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları ve Muhasebe Uygulamaları

3.4. İnşaat İşletmeleri Belge ve Kayıt Sistemi

 

 

4. Gayrimenkul mevzuatı

 

4.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 35

4.2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri (704-761, 779-938 ve 973-1030 Maddeleri)

4.3. İmar Kanunu

4.4. İskan Kanunu

4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu

4.6. Belediye Kanunu

4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu

4.8. Kamulaştırma Kanunu

4.9. Tapu Kanunu

4.10. Kadastro Kanunu

4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat

4.14. Emlak Vergisi Kanunu

4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi

4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü

 

 

 Sınav Sorularının Konulara Göre Ortalama Dağılımı;

 

1.     Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları(25)

2.     Gayrimenkul değerleme esasları(25)

3.     İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi(25)

4.     Gayrimenkul mevzuatı(25)

 

 

Konut Değerleme Uzmanlığı ;

 

Konut değerleme uzmanı, sadece konut değerlemesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almış olan kişilerdir.


Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 2 yıllık önlisans mezunu olması koşulu vardır.

 

 

İlgili görev alanlarıSermaye Piyasası Mevzuatı'nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalamak suretiyle konut değerlemesi hizmeti verilmesi.

 

 

Tamamlanması gereken modüller

 

1-Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,
2-Gayrimenkul değerleme esasları

 

Adayların yukarıda belirtilen modüllerin her birinden en az 50, ortalamada 60 ve üzeri not alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Başarılı olanlar "Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı" almaya hak kazanırlar.

 

 

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Katılacak Adayların;


Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın gerektirdiği hallerde, konut değerlemesi yapan ve değerleme şirketlerinde tam zamanlı istihdam edilen veya değerleme şirketleri ile tam zamanlı istihdam edilmeksizin, sözleşme imzalama suretiyle konut değerlemesi hizmeti veren konut değerleme uzmanının lisans alabilmesi için “Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”na katılarak “Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı” almaları gerekmektedir.

 

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansına Yönelik Duyuru; 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı başvuru koşullarında değişiklik kararı;

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 26.02.2014 tarihli toplantısında; SPK tarafından yapılmakta olan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak başarılı olmuş ancak 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmalarına karar verilmiştir.

 

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nda başarılı olan adaylar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nden lisans belgelerini alırlarken; Kurulumuz düzenlemelerinde belirtilen şartları sağlamak durumundadırlar. Konut Değerleme Uzmanı olarak görev yapmak isteyenlerin lisans belgesi verilmesi aşamasında asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları şarttır. 

 

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı için Konular;

 

 

1. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

 

 

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu

1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar

1.3. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri

1.3.1. TSPB Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

1.3.2. Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

 

 

2. Gayrimenkul değerleme esasları

 

 

2.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar

2.2. Yapı Bilgisi

2.3. Değerleme Süreci

2.4. Değerleme Yöntemleri

2.5. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi

2.6. Gayrimenkul Finansmanı

2.7. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları

2.8. İpotek (Mortgage) Kredileri

2.9. Değerleme Standartları ve Raporlama

2.9.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45

 

 

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınav Sorularının Konulara Göre Dağılımı;

 

1.     Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları,(25)

2.     Gayrimenkul değerleme esasları(25)

 

 

SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI DERS PROGRAMI

 

( 12 Saat ) Gayrimenkul Mevzuatı

(12 Saat) İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi

(24 Saat) Gayrimenkul Değerleme Esasları

(12 Saat) Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 

Toplam Süre : 60 Saat

 

 

SPK KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI

     
     

 (24 Saat) Gayrimenkul Değerleme Esasları

(12 Saat) Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

 

Toplam Süre : 36 Saat

 Diğer Uzaktan Eğitim Sınavlara Hazırlık Kursları Kursları

» Uzaktan Eğitim SPL - Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu
» Uzaktan Eğitim SPL - Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kursu
» KPSS Kursları
Eğitim Talebi
Eğitim Talebi